Thời khóa biểu

Thời khoá biểu

Thứ 2 1 Lịch Sử (Yến) 2 Văn (Thỏa) Thuật 3 Toán (Thậm) 4 T. chọn Văn (Thỏa) 5 Chào cờ Thứ 3 1 Toán (Thậm) 2 Sinh (Hạ) Thỏa 3 Anh (Thắng) Thịnh 4 Thể dục (Thuật) 5 Thứ 4 1 Toán (Thậm) 2 C.nghệ (Thậm) Tuyền 3 Địa (Thuật) Thắm 4 Anh (Thắng) 5 Thứ 5 1 Sinh (Hạ) 2 GDCD (Tuyền) 3 Văn (Thỏa) 4 C.nghệ (Thậm) 5 Thể dục (Thuật) Thứ 6 1 Anh (Thắng) 2 Vật lí (Thịnh) Yến 3 Âm…